Informatie over de organisatie

De Stichting Openbare Bibliotheek Waterland, stelt zich ten doel het bevorderen van het vrije verkeer van informatie door de daarvoor benodigde media ter beschikking te stellen aan iedereen en door het in stand houden van één of meerdere bibliotheekvoorzieningen ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheekwerk voor het werkgebied. Onder bibliotheekvoorzieningen wordt verstaan bibliotheken zoals bedoeld in het Statuut voor de Openbare Bibliotheek, dat op dertien december negentienhonderdnegentig is vastgesteld in de ledenvergadering van het Nederlands Bibliotheek en Lectuurcentrum.

Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Naam
Stichting Openbare Bibliotheek Waterland
Waterlandlaan 40
1441 MP Purmerend

RSIN/fiscaal nummer 069.78.332

RABO: NL 02 RABO 0342 8797 90

BTW-nummer: NL 0069 78 332 B 01

KvK-nummer 41234679

Bestuurssamenstelling

Directeur/bestuurder:

Dhr. N. van Halderen 

Raad van Toezicht:

 • Mevr. S. Bakker-Kempen (voorzitter)
 • Dhr. R. de Neve (lid)
 • Dhr. G. Nijenhuis (lid)
 • Mevr. K. Kuik (lid)
 • Mevr. M. Jonk (lid)
 • Dhr. D. Hoogland (lid)
 • Dhr. M. Azzouz (lid)

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het vrije verkeer van informatie door de daarvoor benodigde media ter beschikking te stellen aan iedereen en door het in stand houden van een of meerdere bibliotheekvoorzieningen ten behoeve van de uitvoering van het bibliotheekwerk voor het werkgebied. Onder de bibliotheekvoorzieningen wordt verstaan bibliotheken zoals bedoeld in het Statuut voor de openbare bibliotheek, dat op dertien december negentienhonderdnegentig is vastgesteld in de ledenvergadering van het Nederlands Bibliotheek en Lectuurcentrum.

Onder het werkgebied wordt verstaan het gebied, waarop de dienstverlening van de stichting is gericht.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het naar professionele normen verantwoord ontwikkelen, in stand houden en beheren van een openbare bibliotheek
 2. Het geven van naar professionele normen verantwoorde voorlichting en informatie.
 3. Het stimuleren van het gebruikmaken van de dienstverlening van de stichting, onder meer door het samenwerken met organisaties, groepen en instellingen, met als doel hen te wijzen op de gebruiksmogelijkheden van de openbare bibliotheek en tevens te vernemen welke verwachtingen zij van deze instelling hebben.
 4. Alle andere wettige middelen die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting onderwerpt zich ten aanzien van beheer en administratie aan de bepalingen en voorschriften die door of vanwege overheidswege worden of zijn gesteld voor openbare bibliotheken.

Beleidsplan 2019-2022

De wereld verandert en de Bibliotheek verandert mee. Daarbij blijven wel de kernwaarden van de Bibliotheek (leesplezier, leesbevordering en ondersteuning van mensen die aan hun eigen ontwikkeling willen werken) onverkort overeind. De Bibliotheek blijft een plek waar mensen toegang hebben tot betrouwbare informatie, een plek waar mensen kennis en informatie kunnen vinden en delen zonder dat er commerciële doestellingen aan zijn verbonden. Vrije en laagdrempelige toegang tot informatie, zowel digitaal als fysiek, leidt tot goed geïnformeerde burgers en is een randvoorwaarde voor het functioneren van de democratische samenleving.

Lees het Beleidsplan 2019-2022.

Jaarbericht

Lees het Jaarbericht 2023.

Jaarrekening

Bekijk hier de Jaarrekening 2022

Giften en sponsoring

Bibliotheek Waterland is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. 

Zoeken naar de ANBI status Bibliotheek Waterland - vestigingsplaats Purmerend.

Download hier het ANBI formulier Stichting Openbare Bibliotheek Waterland 2021

Reglement Bibliotheek Waterland

Het algemeen reglement is hier te lezen.

Privacy en veiligheid

Lees hier de privacystatement van Bibliotheek Waterland.